Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Retningslinjer for offentlighetsvurdering

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist revidert: 20.07.20

 

Hovedregelen

Hovedregelen er at kommunens dokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn, og alle har krav på innsyn jf. Offentleglova § 3.

 

Hva må til for at det skal være lov å unnta noe fra offentligheten?

Dersom noe skal unntas fra innsyn og offentligheten, det stå i lov eller forskrift at det er lov å unnta, jf. Offentleglova § 3. Hjemlene for hva vi har lov eller mulighet til å unnta, står listet opp i kapittel 3 i Offentleglova.

Hjemlene skiller mellom

 1. Om det skal eller om det kan gjøres unntak fra hovedregelen om innsyn for alle
 2. Om unntaket gjelder for
  1. kun enkelte opplysninger i et dokument
  2. deler av et dokument, eller
  3. hele dokumentet

Offentleglova § 13 om taushetsplikt er for eksempel en hjemmel som sier at taushetsbelagte opplysninger skal unntas fra innsyn. Motsatt åpner Offentleglova § 14 om interne dokumenter for at det kan gjøres unntak for hele dokumentet.

Det er svært viktig å være oppmerksom på hva hjemmelen du vurderer å bruke gir mulighet til!

 

Merinnsyn

Eigersund kommune praktiserer merinnsyn jf. Offentleglova § 11. Det betyr at kommunen i størst mulig grad skal tilstrebe offentlighet og innsyn i kommunens dokumenter.

Innsyn skal derfor også vurderes for dokumenter hvor loven gir en mulighet for unntak, men ikke pålegger oss å unnta.

 

Retningslinjer for offentlighetsvurdering

Det finnes ingen fasit på hva som skal eller kan unntas. Dette må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  I en slik vurdering er det viktig å tenke på følgende:

 • Ivaretas formålet med Offentleglova, som er å sikre demokrati, kontroll og rettsikkerhet. jf. Offentleglova § 1?
 • Innsynsretten skal ta hensyn til kommunen som en informasjonsbank og bidra til at tilliten til kommunen opprettholdes. Ivaretas dette?
 • Vil allmennheten ha en interesse i at dokumentet er offentlig?
 • Er det et reelt og saklig behov for å unnta?
 • Foreligger det en klar og tydelig hjemmel for å unnta, og i så fall hva gir hjemmelen adgang til å unnta?
 • Hva er hensikten med hjemmelen?
 • Vil innsyn medføre en eller annen form for skade for
  • Private interesse, herunder
   • En persons (innbygger eller ansatt) krav på personvern
   • Vern om privatlivets fred
   • Privat næring og konkurranseevne
  • Offentlige interesser, herunder
   • Kommunens personalforvaltning
   • Kommunens konkurranseevner
   • Kommunens kontroll- og reguleringstiltak
   • Kriminelle handlinger utført på bakgrunn av informasjonen det er gitt innsyn
  • Vern av beslutningsprosesser, herunder
   • Organinterne dokumenter
   • Dokumenter innhentet til hjelp i saksbehandlingen
 • Veier disse skadevirkningene tyngre enn offentlighetens rett til innsyn?

Punktlisten ovenfor er på ingen måte uttømmende.

  

utropstegn1

 

Det er aldri anledning til å unnta et dokument av bekvemmelighetshensyn! 

  

Her finner du en oversikt over aktuelle hjemler som benyttes når et dokument eller en sak skal unntas offentligheten.

 

Eksempler på offentlighetsvurderinger

Offentleglova § 26 åpner for å unnta fødselsnummer. Siden Offentleglova krever at det vurderes merinnsyn må allmennhetens interesse for innsyn avveies mot den skade som et innsyn kan gi.

Formålet med unntaket er å unngå at fødselsnummeret blir misbrukt til for eksempel identitetstyveri. Formålet med loven er å sikre demokrati, kontroll og rettsikkerhet. Det er nok tvilsomt at innsyn i et fødselsnummeret vil gi mer innsikt i forvaltningens myndighetsutøvelse, eller være med på å sikre et åpnere samfunn. Her vil skaden som den enkelte blir påført i de aller fleste tilfellene veie tyngre enn formålet med loven.

 

Offentleglova § 14 åpner for å unnta interne dokumenter. Dersom det skrives et internt notat om vedlikehold av en kommunal skole etter funn av mugg i flere av klasserommene, er det mulig å unnta dette etter § 14. Ved vurdering av merinnsyn må det ses på

 • Allmennhetens interesse
  • Mugg kan gi helseplager for lærere og elever
 • Eventuell skade som innsynet medfører
  • Det kan bli reaksjoner fra både media og foreldre som vil presse på for at det igangsettes vedlikeholdsarbeid så fort som mulig

Innsyn i dokumentet vil i stor grad imøtekomme formålet med Offentleglova, og dette veier tyngre enn et eventuelt ubehag som følge av reaksjoner fra media og foreldre.