Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivbegrensning

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Sist revidert: 21.08.20

    

Begrepsavklaringer

Trykk her for begrepsavklaringer

  

Lovhjemmel

Det er ikke all post som kommer til kommunen som skal arkiveres og/eller journalføres. I henhold til arkivforskriften § 14 skal dokumenter som ikke inngår i saksbehandlingen eller har dokumentasjonsverdi holdes utenfor arkivet. Bestemmelsen er ikke bare en tillatelse til å skille ut overflødig materiale, men et pålegg om å gjøre det. 

 

Ansvar for arkivbegrensning

Dokumentsenteret har ansvar for å arkivbegrense post som kommer til kommunens sentrale postmottak og e-postmottak som oppfyller kriteriene for arkivbegrensning.

Den enkelte saksbehandler har ansvar for å arkivbegrense personlig mottatt post (fysisk og digital) som oppfyller kriteriene for arkivbegrensning.

 

Hva skal arkivbegrenses?

Disse dokumenttypene bør/skal alltid holdes utenfor arkivet:

  • Dokumenter som er mangfoldiggjort eller allment tilgjengelig, som for eksempel trykksaker, rundskriv m.m.
    • NB: For materiale som kommunen selv utarbeider skal alltid ett eksemplar og eventuelle forarbeider arkiveres.
  • Dokumentutkast, kladdenotater, ekstra kopier, interne meldinger m.m. som ikke har verdi som dokumentasjon.
    • NB: Dokumenter som er nødvendige for å forstå saker og sammenhenger skal arkiveres.
  • Andre dokumenter som ikke har vært saksbehandlet eller har verdi som dokumentasjon.

Disse dokumentene kan for eksempel oppbevares i en ringperm, på filstrukturen, kastes eller videresendes til rett mottaker uten å journalføres eller arkiveres.

   

utropstegn1

   

Ved arkivbegrensning, still deg følgende spørsmål:

Har dokumentet jeg vurderer å arkivbegrense betydning for saksbehandlingen?

Hvis svaret er ja, skal dokumentet registreres i WebSak og er således ikke gjenstand for arkivbegrensning. Dette er spesielt viktig for egne notater og konsepter!

 

Eksempler på dokumenter som kan være gjenstand for arkivbegrensning 

Oversikten nedenfor er laget på bakgrunn av arkivforskriften § 14. Det anbefales at arkivforskriftens bestemmelser brukes sammen med denne forenklede oversikten.

 

Dokumenter mottatt fra andre

Dokumenttype

Merknad

Bøker, trykksaker og publikasjoner

Det er utgiveren som har arkiveringsansvaret. Mottaker oppbevarer nødvendige eksemplarer i et bibliotek eller lignende, ikke i arkivet.

Kursmeldinger, rapporter, utredninger, statistikk osv.

Utsteder har oppbevaringsansvar. Brukes noen av rapportene i saksbehandlingen, kan dokumentet skannes inn.

Rundskriv

Behandles som ovenstående. Utgiver har oppbevaringsansvar. 

Reklame og tilbud

Reklamemateriell kan sendes for gjennomsyn til interesserte, men skal ikke i arkivet. Reklamemateriellet kan etter gjennomsyn oppbevares på egnet sted.

Møteinnkallelser og møtereferat, særutskrifter osv.

Det meste av dette er bare til orientering. Møteinnkallelser er skal oppbevares frem til endelig møtereferat foreligger. NB: Utsteder har oppbevaringsansvar for møtereferatet.

Kursinvitasjoner

Arrangør har oppbevaringsansvar. Invitasjonene sendes på omgang eller henges på oppslagstavle.

Skriv med generell informasjon med kortvarig verdi

Materiale som er av generell karakter med svært kortsiktig interesse skal ikke i arkivet. Som eksempel kan nevnes en melding fra bedriftens bankforbindelse vedrørende åpning av ny filial, rutetabeller o.l

 

Egenproduserte dokumenter

Dokumenttype

Merknad

Utkast (til brev m.m.), uferdige manuskript, kladdenotater, klisterlapper osv.

Disse kan kasseres når materialet er ferdig. Unntak er kladdenotat som inneholder viktig informasjon som ellers ikke følger saksbehandlingen. Viktig informasjon for saksframstillingen skal under ingen omstendighet noteres på klistrelapper. Merknadsfunksjonaliteten i WeSak kan eventuelt benyttes til dette.

Midlertidig utgave av bearbeidet materiale

Det hender ofte at vi utarbeider skjemaer e.l. i flere versjoner før endelig utgave foreligger. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig bare å arkivere det endelige sluttproduktet, og ikke alle versjonene.

Gjenparter og ekstra kopier

Svært ofte tar vi flere kopier enn nødvendig for eventuell bruk senere i saksbehandlingen. Når disse havner i saksmappen er sjansene store for at de følger denne til fjernarkivering. Problemstillingen er ikke like relevant i et elektronisk arkiv