Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvaret i kommunen

Sist revidert: 15.01.20

 

Rådmann

I kommunen er det Rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1). 

 

Arkivleder

Arkivleder er administrativt underlagt kommunalsjef for Organisasjon og læring.

Arkivleder har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkivtjeneste, for arkivdanningen og for bevaringen av arkivmateriale. Arkivleder skal

  • påse at informasjons- og dokumentasjonsforvaltning er i samsvar med gjeldende lover og regler, og at arbeidsoppgavene utføres på en rasjonell og effektiv måte.
  • rapportere til nærmeste overordnede, og har plikt til å påpeke mangler og feil og påse at disse blir rettet opp.
  • være representert i utvalg som behandler saker av betydning for kommunenes informasjons- og dokumentasjonsforvaltning , og skal avgi uttalelser i saker som angår arbeidsområdet.
  • være kommunens kontaktperson utad i saker som gjelder kommunenes informasjons- og dokumentasjonsforvaltning

Se funksjonsbeskrivelse for Organisasjon og Læring for mer utdypende informasjon om arkivleders ansvar og oppgaver knyttet til kommunenes informasjons- og dokumentasjonsforvaltning. Funksjonsbeskrivelsen er pr. 15.01.20 ikke godkjent.

 

Konsulenter

Se funksjonsbeskrivelse for Organisasjon og Læring for mer utdypende informasjon om konsulenters ansvar og oppgaver knyttet til kommunenes informasjons- og dokumentasjonsforvaltning. Funksjonsbeskrivelsen er pr. 15.01.20 ikke godkjent.

Laster...