Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Skriveregler Websak

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Status: Godkjent

Godkjent av: Leder Dokumentsenter

Sist revidert: 04.01.24

 

Innhold

1. INNLEDNING

   1.1. Generelt

   1.2. Overordnet prinsipp for titler

   1.3. Endring i skriveregler ved oppsett av integrasjon mellom Websak og Gemini Privat

   1.4. Endring i skriveregler ved innføring av Acos Eiendom

 

2. GENERELLE SKRIVEREGLER

   2.1. Saker og dokumenter

   2.2. Navn på avsender / mottaker

      2.2.1. Privatpersoner

      2.2.2. Bedrifter/virksomheter

     2.2.3. Henvendelser hvor avsender ønsker å være anonym 

 

3. SPESIFIKKE SKRIVEREGLER

   3.1. Rekrutteringssaker

      3.1.1 Saker

      3.2.1 Dokumenter

   3.2. Personalmapper

      3.2.1 Saker

      3.2.2 Dokumenter

   3.3. Byggesaker

      3.3.1 Saker

      3.3.2 Dokumenter

     3.4. Delingssaker

      3.4.1 Saker 

      3.4.2 Dokumenter

    3.5. Plansaker

      3.5.1 Saker

      3.5.2 Dokumenter

   

1. Innledning

1.1. Generelt

Skriveregler gir gode rammer for metadata om dokumentasjonen i arkivet, og bidrar til å sikre gjenfinning. Det er gjennom bruk av titler vi internt i systemet i stor grad har mulighet til å søke fram informasjon, samtidig som titlene publiseres på kommunens postliste for å gi innbyggere et innblikk i kommunens virke. Nedenfor følger skrivereglene som gjelder ved registrering av saker og dokumenter i Websak.

 

1.2. Overordnet prinsipp for titler

Følgende prinsipp skal legges til grunn og være førende for all bruk av titler i Websak:

Titler skal utformes på en slik måte at de sikrer lettere gjenfinning av informasjon både i nåtid og i ettertid, samtidig som kommunens offentlige journal blir forståelig og gir et godt bilde av kommunens aktiviteter.

 

1.3. Endring i skriveregler ved oppsett av integrasjon mellom Websak og Gemini Privat

Sommeren 2022 ble Gemini Privat tatt i bruk. Gemini Privat er en løsning for Vann og avløp, hvor firma har kontakt med kommunen gjennom en webportal. Integrasjonen sørger for at dokumenter i webportalen overføres til arkivering i Websak. Oppsett av integrasjonen medførte en endring i skrivemåten for gårds- og bruksnummer i disse sakene. Tidligere ble det benyttet formatet "gnr. x bnr. y", mens etter integrasjonen ble skrivemåten "gbnr. x/y". Når det gjelder gjenfinning basert på gårds- og bruksnummer anses ikke denne endringen til å være av særlig betydning, da et avansert søk etter feks "x y" vil gi treff uavhengig av om gårds- og bruksnummer er skrevet på den ene eller den andre måten. Ofte vil vi også ha mer informasjon å kunne bruke i søket, som feks. adresse. Det er ikke gjort endringer i formatet for klasseringen av sakene, slik at søk etter klassering alltid vil gi treff.

 

1.4. Endring i skriveregler ved innføring av Acos Eiendom

Våren 2023 ble Acos Eiendom tatt i bruk. Dette er en løsning for plan-, bygge-, og delingssaker som har en rekke arbeidsflyter med tilhørende standard dokumentoppsett. Dette har medført en liten endring i skrivemåte for saker som behandles i Acos Eiendom. Den største endringen er endring i måten gårds- og bruksnummer skrives på, som har blitt endret på samme måte som ved innføring av Gemini Privat.

 

2. Generelle skriveregler

2.1. Saker og dokumenter

1

Tittelen skal være på bokmål.

2

Tittellinje 1 skal aldri inneholde opplysninger av sensitiv karakter/opplysninger som er underlagt taushetsplikt. I saker eller dokumenter som er unntatt offentligheten kan deler av tittelen skjermes ved å bruke tittellinje 2 og korrekt graderingskode. Den offentlige tittelen (linje 1) må likevel gi et godt bilde av sakens eller dokumentets innhold.

3

Tittelen skal inneholde sentrale ord og uttrykk som gir en god beskrivelse av sakens eller dokumentets innhold.

4

Tittelen skal så langt det lar seg gjøre inneholde informasjon om hva, hvor og når.

5

Tittelen bør ikke inneholde for eksempel «SV», «VS» «FWD» m.m. som følger med fra emnefelt i e-poster.

6

Tittelen skal ikke inneholde filekstensjon (for eksempel "*.pdf", "*.docx", "*.jpg", "*.doc").

7

Hvis en sakskarakter endres skal også tittelen endres.

8

Alle begreper skal som hovedregel skrives helt ut. Forkortelser kan eventuelt komme i tillegg. Allment kjente forkortelser/akronym er tillatt.

9

Fremmedspråklige tekster skal av hensyn til søkbarhet også oversettes til bokmål.

10

Datoer skal skrives med seks siffer med formatet DD.MM.ÅÅ.

11

Bindestrek med mellomrom på hver side eller kommategn kan brukes som skille mellom deler av tittelen.

  

2.2. Navn på avsender / mottaker

2.2.1. Privatpersoner

I utgangspunktet skal privatpersoner hentes fra folkeregisteret, og det skal ikke gjøres endringer på skrivemåten eller formen navnet blir hentet på.

Ved behov for manuell skriving av navn på privatpersoner som avsender/mottaker, skal navnet skrives fullt ut så lenge dette er mulig. Formen skal være <fornavn evt. mellomnavn etternavn>. 

I noen tilfeller hentes avsender/mottaker automatisk fra ulike registre. Det skal ikke gjøres justeringer på skrivemåten av disse (små/store bokstaver, form o.l). 

 

2.2.2. Bedrifter/virksomheter

I utgangspunktet skal bedrifter/virksomheter hentes fra enhetsregisteret, og det skal ikke gjøres endringer på skrivemåten eller formen navnet blir hentet på.

Ved behov for manuell skriving av navn på bedrifter/virksomheter som avsender/mottaker, skal navnet skrives fullt ut så lenge dette er mulig, med evt. AS, ASA o.l til slutt. 

I noen tilfeller hentes avsender/mottaker automatisk fra ulike registre. Det skal ikke gjøres justeringer på skrivemåten av disse (små/store bokstaver, form o.l).  

 

2.2.3. Henvendelser hvor avsender ønsker å være anonym 

2.2.3.1. Henvendelser hvor navn ikke er oppgitt

Det er viktig å skille mellom det å være anonym og det å få navnet unntatt offentlighet. Å være anonym vil innebære at man ikke oppgir navn, eller at man oppgir et alias. En henvendelse til Eigersund kommune kan være anonym, og det finnes ikke noe generelt krav om at den som henvender seg plikter å oppgi navn. Dette gjelder både skriftlige og muntlige henvendelser. I slike tilfeller fremgår ikke navnet i utgangspunktet, og vil heller ikke kunne bli kjent ved eventuelle innsynskrav.

I slike tilfeller registreres avsender som Anonym

 

2.2.3.2. Henvendelser hvor navn er oppgitt

Dersom navnet faktisk er oppgitt i dokument som kommer til kommunen, kan navnet ikke uten videre fjernes fra dokumentet som journalføres, selv om avsender ber om å få være anonym. Er navnet først oppgitt, kan dette bare unntas offentlighet dersom dette er hjemlet i offentlighetsloven. Man har ikke anledning til å oppgi navn, og likevel kreve anonymitet.

I slike tilfeller registreres avsender som beskrevet over.

 

2.2.3.3Henvendelse på vegne av andre

I noen tilfeller mottar vi dokumenter sendt kommunen på vegne av andre. Da skal den personen som henvendelsen kommer fra legges som avsender, og påføres "pva <fullt navn på den personen henvendelsen er sendt på vegne av>.

 

3. Spesifikke skriveregler

3.1. Rekrutteringssaker

3.1.1 Saker

Type saksmappe

Tittel 1

Tittel 2

Skjerming

Merknad

Eksternt utlyste stillinger

Ledig xx % stilling som <…> ved <tjenestested>

Søknadsfrist dd.mm.åå st.ref: xxxxxx

-

Opprettes i rekrutteringssystemet WebCruiter og arkiveres mot Websak. 

Internt utlyste stillinger

Ledig xx % stilling som <…> ved <tjenestested>

Søknadsfrist dd.mm.åå - Internt utlyst

-

Opprettes manuelt eller i rekrutteringssystemet WebCruiter og arkiveres mot Websak

Ansettelsessak for lærlinger

Ledige stillinger som lærlinger i flere fagretninger - inntak av lærlinger <åååå>

Søknadsfrist dd.mm.åå st.ref: xxxxxx

-

Opprettes i rekrutteringssystemet WebCruiter og arkiveres mot Websak

  

3.1.2. Dokumenter

Dokumenter i rekrutteringssakene kommer i all hovedsak fra Webcruiter med en standard tittel. Denne endres ikke.

For signerte arbeidsavtaler, se tabell nedenfor.

Type dokument

Tittel 1

Tittel 2

Dok.type

Sbh

Kopi

Gradering

Merknad

Fast ansettelse

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - ansettelse ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale - ansettelse ved <tjenestested>

Navn på ansatt, jf. <saksnummer personalmappe>

I

Leder tjenestested

 

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Midlertidig ansettelse

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

Navn på ansatt, jf. <saksnummer personalmappe>

I

Leder tjenestested

 

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Ferievikariat

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - ferievikariat ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale -  ferievikariat ved <tjenestested>

Navn på ansatt, jf. <saksnummer personalmappe>

I

Leder tjenestested

 

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Lærlig

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - midlertidig ansettelse, lærekontrakt <fagretning>

Navn på lærling jf. <saksnummer personalmappe>

I

JHU (HR/HMS)

 

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

 

3.2. Personalmapper

3.2.1. Saker

Type saksmappe

Tittel 1

Tittel 2

Skjerming

Merknad

Personalmappe

Personalmappe

<Fullt navn>

P3 § 13

Personalmapper opprettes ved å bruke en egen mal for personalmapper

Lærlingemappe

Lærling

<Fullt navn>

P3 § 13

Lærlingemapper opprettes ved å bruke en malen for personalmapper.

 

3.2.2. Dokumenter

Type dokument

Tittel 1

Tittel 2

Dok.type

Sbh

Kopi

Gradering

Merknad

Fast ansettelse

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - ansettelse ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale - ansettelse ved <tjenestested>

<Navn på ansatt

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

<Navn på ansatt> jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

Leder tjenestested

Leder lønn

P3 § 25

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Midlertidig ansettelse

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale - midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

<Navn på ansatt>

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

<Navn på ansatt> jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

Leder tjenestested

Leder lønn

P3 § 25

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Forlengelse av midlertidig ansettelse

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - forlengelse av midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale - forlengelse av midlertidig ansettelse ved <tjenestested>

<Navn på ansatt

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

Navn på ansatt jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

Leder tjenestested

Leder lønn

P3 § 25

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Ferievikariat

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - ferievikariat ved <tjenestested>

 

Signert arbeidsavtale -  ferievikariat ved <tjenestested>

<Navn på ansatt>

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

<Navn på ansatt> jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

Leder tjenestested

Leder lønn

P3 § 25

U3 § 25

P-3 i personalmappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Rammeavtale ekstrahjelp/tilkallingsvik

Signert rammeavtale og taushetserklæring - ekstrahjelp/tilkallingsvikar ved <tjenestested>

 

Signert rammeavtale - ekstrahjelp/tilkallingsvikar ved <tjenestested>

<Navn på ansatt

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

<Navn på ansatt> jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

Leder tjenestested

Leder lønn

P3 § 25

 

Lærling

Signert arbeidsavtale og taushetserklæring - midlertidig ansettelse, lærekontrakt <fagretning>

<Navn på ansatt>

Hvis kopi fra rekrutteringssak:

<Navn på ansatt> jf. <saksnummer rekrutteringssak>

I

JHU

Leder lønn

P3 § 25

P-3 i lærlingemappe

U-3 i rekrutteringssak

 

NB! Sjekk om taushetserklæring er inkludert eller ikke

Avbrutt e-signering

Se merknad

 

I

Leder tjenestested

-

P3 § 25

Det gjøres ingen endring på tittel. Tittel har samme tittel som utgående brev. Tittel vil derfor kunne variere, men blir automatisk påført en standard frase på slutten som sikrer gjenfinning. Det kan feks være:

 • Frist utløpt
 • avbrutt signeringsoppdrag

Taushetserklæring

Taushetserklæring

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

-

A3-AN

 

Opplysninger ved ansettelse i Eigersund kommune

Opplysninger ved ansettelse i Eigersund kommune

<Navn på ansatt>

I

Se intern oppgave-fordeling for HR/HMS

Leder lønn

P3 § 26

Disse kommer i all hovedsak inn via skjemaløsning.

Karakterutskrift/vitnemål eller andre slike dokumenter

Spesifiser type dokument

 • Karakterutskrift
 • Vitnemål
 • Attest
 • m.m.

<Navn på ansatt>

I

Se intern oppgave-fordeling for HR/HMS

-

P3 § 26

 

Godkjenning

Autorisasjon som <for eksempel sykepleier>

<Navn på ansatt>

I

Se intern oppgave-fordeling for HR/HMS

-

P3 § 26

 

Foreldrepermisjon

Varsel om avvikling av foreldrepermisjon

<Navn på ansatt>

I

Se intern oppgave-fordeling for HR/HMS

EAH (lønn)

P3 § 13

 

Individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere

Individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

-

P3 § 13

 

Stillingsendring - søknad

Søknad om stillingsendring

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

ESI for skole/bhg

-

A3-AN

P3 § 13

Dersom taushetsbelagte opplysninger P3 § 13.

Overføring av stilling - søknad

Søknad om intern overføring av stilling

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

ESI for skole/bhg

-

A3-AN

P3 § 13

Dersom taushetsbelagte opplysninger P3 § 13.

Overføring av ferie - søknad

Søknad om overføring av ferie fra <åååå> til <åååå>

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

-

A3-AN

P3 § 13

Dersom taushetsbelagte opplysninger P3 § 13.

Overføring av ferie - godkjent

Innvilget søknad om overføring av ferie fra <åååå> til <åååå>

<Navn på ansatt>

X

Leder tjenestested

-

A3-AN

P3 § 13

Dersom taushetsbelagte opplysninger P3 § 13.

Skademelding

Skademelding <skadedato>

<Navn på ansatt>

X

Leder tjenestested

-

P3 § 13

 

Sykepenger

Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker

 

<Navn på ansatt>

I

EAH (lønn)

Leder tjenestested

P3 § 13

 

Sykepenger avslag

Vedtak om avslag på søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar

<Navn på ansatt>

I

EAH (lønn)

Leder tjenestested

P3 § 13

 

Oppsigelse

Oppsigelse av stilling ved <tjenestested>

<Navn på ansatt>

I

Leder tjenestested

A3-AN

P3 § 13

Dersom taushetsbelagte opplysninger P3 § 13.

 

3.3. Byggesaker

3.3.1. Saker

Ved opprettelse av byggesaker med Acos Eiendom hentes adresse basert på oppgitt gbnr. I noen tilfeller er det ikke tilknyttet en konkret adresse. Da påføres et av følgende alternativer manuelt ved registrering:

 • Eigersund
 • Navn på området, evt. annet som sier noe om lokasjon

Type saksmappe

Tittel 1 

Tittel 2

Sakstype

Merknad

Byggesaker

#plu_eiendom.GID.Tiltak# - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

<Tiltakshaver>

BS

I den grad det passer, benyttes følgende tiltakstyper (kan gjerne benyttes i kombinasjon som feks Enebolig og garasje):

 • Enebolig
 • Fritidsbolig
 • Tilbygg
 • Garasje
 • Riving av bygg

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Klagesak

Klage - #plu_eiendom.GID.Tiltak# - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Sak uten flyt

Gbnr #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - <Angi sakstittel>

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Tilsyn

Tilsyn - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Tiltak uten søknadsplikt

#plu_eiendom.GID.Tiltak# - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Ulovlighetsoppfølging

#plu_eiendom.GID.Tiltak# - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Byggesak

#sas_sakstittel# 

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Klagesak byggesak

#sas_sakstittel# - Klagesak

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Tilsyn

#sas_sakstittel# - Tilsyn

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Ulovlighetsoppfølging

#sas_sakstittel# - Ulovlighetsoppfølging

 

BS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Klagesak delesak

#sas_sakstittel# - Klagesak

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

kryssreferert sak DS PBL

#sas_sakstittel# - Delesak

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Deling PBL

 #plu_eiendom.GID.Tiltak#  - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Dispensasjon

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId# - Dispensasjon fra plan

 

PS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Endring av plan

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId# - Endring av plan

 

PS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Klagesak

Klagesak - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kommuneplan

#NklM:PlanType#en sin samfunnsdel / arealdel - #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Plansak

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

 Saksoversikten er pr. 14.07.23 ikke komplett. Det skyldes at det er flere sakstyper som kanskje skal tas i bruk i framtiden. Oversikten oppdateres dersom det blir endringer.

 

3.3.2. Dokumenter

I byggesaker vil enkelte titler generes automatisk. For dokumenter som ikke får generert tittel, legges de generelle skrivereglene for saker og dokumenter til grunn. For skjemaer m.m. benyttes som et minimum tittel på skjema. For skjemaer m.m. benyttes som et minimum tittel på skjema, se tabell under.

Type dokument

Tittel 1

Tittel 2

Merknad

BS Klage Bekreftelse på mottatt klage

#UtgangNavn# - gnr #plu_eiendom.GID.Gnr# bnr #plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak# - #plu_eiendom.BehandlingNavn#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Klage Til uttale til berørte parter

Ber om uttale til klage - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Politisk saksfremlegg

#sas_sakstittel#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Standard

#UtgangNavn# - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Ulovlighet Overtredelsesgebyr

Vedtak om overtredelsesgebyr - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Underretning om vedtak

Melding om vedtak - #sas_sakstittel#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Dispensasjon

Dispensasjonsvedtak - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Endring

Endringsvedtak - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Ferdigattest

Ferdigattest - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Igangsetting

Igangsettingstillatelse - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr#- #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Klagesak Omgjøring

Klagebehandling - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Overtredelsesgebyr

#UtgangNavn# -  gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Rammetillatelse

Rammetillatelse - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Tiltak ett-trinn

Tillatelse til tiltak - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Tiltak uten ansvar

Tillatelse til tiltak uten ansvar - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Ulovlighet Tvangsmulkt

Vedtak om tvangsmulkt - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Ulovlighet Øyeblikkelig stopp

Vedtak om øyeblikkeleg stopp - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr#- #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

BS Vedtak Ulovlighet

Vedtak i ulovlighetssak - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Mangelbrev utgår

Dokumentsjekk - ikkje behov for mangelbrev

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Søknad om tillatelse til tiltak

Søknad om tillatelse til tiltak

 

For dokumenter som ikke får generert tittel, legges de generelle skrivereglene for saker og dokumenter til grunn.

For skjemaer m.m. benyttes som et minimum tittel på skjema

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn

 

For dokumenter som ikke får generert tittel, legges de generelle skrivereglene for saker og dokumenter til grunn.

For skjemaer m.m. benyttes som et minimum tittel på skjema

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

For fysisk mottatte dokumenter, se tittel på skjema.

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

For fysisk mottatte dokumenter, se tittel på skjema.

Søknad om ferdigattest

Søknad om ferdigattest

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

For fysisk mottatte dokumenter, se tittel på skjema.

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

   

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

For fysisk mottatte dokumenter, se tittel på skjema.

  

3.4. Delingssaker

Ved opprettelse av delesaker med Acos Eiendom hentes adresse basert på oppgitt gbnr. I noen tilfeller er det ikke tilknyttet en konkret adresse. Da påføres et av følgende alternativer manuelt ved registrering:

 • Eigersund
 • Navn på området, evt. annet som sier noe om lokasjon

3.4.1. Saker

Type saksmappe

Tittel 1 

Tittel 2

Sakstype

Merknad

Delingssak PBL

 #plu_eiendom.GID.Tiltak#  - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse#

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Kryssreferert sak Klagesak delesak

#sas_sakstittel# - Klagesak

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

kryssreferert sak DS PBL

#sas_sakstittel# - Delesak

 

DS

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

 

3.4.2. Dokumenter

I delingssaker vil enkelte titler generes automatisk. For dokumenter som ikke får generert tittel, legges de generelle skrivereglene for saker og dokumenter til grunn. For skjemaer m.m. benyttes som et minimum tittel på skjema, se tabell under.

Type dokument

Tittel 1

Tittel 2

Merknad

DS Fakturagrunnlag

#UtgangNavn# - gnr #plu_eiendom.GID.Gnr# bnr #plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak# - #plu_eiendom.BehandlingNavn#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

DS Politisk saksframlegg

Vedtak om deling - #sas_sakstittel#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

DS Standard

#UtgangNavn#  - gbnr. #plu_eiendom.GID.Gnr#/#plu_eiendom.GID.Bnr# - #plu_eiendom.GID.Adresse# - #plu_eiendom.GID.Tiltak#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

 DS Underretning om vedtak

Melding om vedtak - #sas_sakstittel#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

DS Vedtak etter PBL

Vedtak om deling - #sas_sakstittel#

 

Tittel genereres automatisk fra Acos Eiendom

Mangelbrev utgår

Dokumentsjekk - ikkje behov for mangelbrev

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

Søknad om tillatelse til tiltak

Søknad om tillatelse til tiltak

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

Søknad om ferdigattest

Søknad om ferdigattest

 

Dokumenter via Mottak (ebyggesøknader m.m.) har allerede dette som del av standard tittel.

   

3.5. Plansaker

3.5.1. Saker

Type saksmappe

Tittel 1 

Tittel 2

Sakstype

Merknad

Plansak

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

 

Dispensasjon

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId# - Dispensasjon fra plan

 

PS

 

Endring av plan

#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId# - Endring av plan

 

PS

 

Klagesak

Klagesak - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

 

Kommuneplan

#NklM:PlanType#en sin samfunnsdel / arealdel - #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

PS

 

 

3.5.2. Dokumenter

For dokumenter som ikke får generert tittel, legges de generelle skrivereglene for saker og dokumenter til grunn.

Type dokument

Tittel 1

Tittel 2

Merknad

PS Standard

#UtgangNavn# - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

Gjelder for flere av dokumentene som produseres. Tittel flettes fra utgangstittel. Eks. 

 • Tilbakemelding på planinitiativ
 • Innkalling til oppstartsmøte
 • Varslingsliste
 • Fakturagrunnlag
 • m.m.

PS Fakturagrunnlag

#UtgangNavn# - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId# - #plu_eiendom.BehandlingNavn#

   

PS Fastsatt planprogram

Fastsatt planprogram - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

PS Høring

Høyring av planforslag - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

PS Planvedtak Vedtatt planbeskrivelse

Vedteken planbeskriving - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

PS Planvedtak Vedtatt plankart

Vedteken plankart - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

PS Politisk saksframlegg

#UtgangNavn# - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

PS Underretning om vedtak etter 1.gang

Melding om vedtak til offentleg høyring - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

PS Underretning om vedtak

Melding om vedtak - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

PS Vedtak Dispensasjon

Dispensasjonsvedtak - #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

PS Vedtak Endring

Vedteken endring av plan for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

PS Vedtak Klagesak

Handsaming av klage -#NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

 

NB: Nynorsk. Må korrigeres

PS Annen korrespondanse

-  #NklM:PlanType# for #NKL:PlanNavn# - planid #NKL:PlanId#

   

 

4. Navn på avsender / mottaker

4.1 Privatpersoner

I utgangspunktet skal privatpersoner hentes fra folkeregisteret, og det skal ikke gjøres endringer på skrivemåten eller formen navnet blir hentet på.

Ved behov for manuell skriving av navn på privatpersoner som avsender/mottaker, skal navnet skrives fullt ut så lenge dette er mulig. Formen skal være <fornavn evt. mellomnavn etternavn>. 

I noen tilfeller hentes avsender/mottaker automatisk fra ulike registre. Det skal ikke gjøres justeringer på skrivemåten av disse (små/store bokstaver, form o.l). 

 

4.2. Bedrifter/virksomheter

I utgangspunktet skal bedrifter/virksomheter hentes fra enhetsregisteret, og det skal ikke gjøres endringer på skrivemåten eller formen navnet blir hentet på.

Ved behov for manuell skriving av navn på bedrifter/virksomheter som avsender/mottaker, skal navnet skrives fullt ut så lenge dette er mulig, med evt. AS, ASA o.l til slutt. 

I noen tilfeller hentes avsender/mottaker automatisk fra ulike registre. Det skal ikke gjøres justeringer på skrivemåten av disse (små/store bokstaver, form o.l).